Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z audytem projektu nr HTX/27 1 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Szwajcarskiego Priorytetu Spójności

Porządek dyskusja podczas panelu przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Audyt stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Szkolenia w Nałęczowie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • „Badanie ewaluacyjne ex-ante dotyczące oceny zapotrzebowania
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Skierniewice oraz kolbuszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A., Fabryka Aparatury Elektromechanicznej „FANINA” S.A., Mostostal Wrocław S.A., „Monika Drost „Design”, Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE” , APS Energia , FINANSOWYSUPERMARKET.PL , Internet Media Services , NETCOMMUNITY , Spółka Zarządzająca Funduszami Kapitału Zalążkowego SATUS Sp. z o.o. , Zakład Ubezpieczeń Społecznych , InnovaWeb , Stalmech Bogumił Księżakowski, DAS YACHT CENTER STANISŁAW NAZAREWSKI, STELLA NAZAREWSKA SPÓŁKA JAWNA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.