Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr CHT/19 7 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Szwajcarskiego Funduszu Spójności

Porządek debata w czasie seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ewaluacja trafności interwencji i efektów realizacji działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Weryfikacja skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele na Spotkania team building w Wieliczce
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubański oraz lipski

  Upoważnieni beneficjenci to: „WIZAMET” S.A., Huta Oława S.A., PAGED-WEFEM S.A., Chełmińska Telewizja Kablowa „WIZUALSAT” S.C. , Kamiennogórska Telewizja Kablowa „KAM-SAT” , „Astra Logistyka” Sp. z o.o., Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Dot Mobile , Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych A.H.A. Tomczak Spółka Jawna, PR Internet for Construction Katarzyna Trzcielińska, Wielkopolskie Zakłady Mięsne Agrico Zakład pracy chronionej, Green Fly Bartłomiej Inglot, Mostostal Konin Sp. z o.o., Bogdan Lewandowski, Hubert Orełko prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą HUBOX S.C. Bogdan Lewandowski & Hubert Orełko

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.