Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr XXG/11 5 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Programu Społecznego

Agenda dyskusja podczas seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Ocena stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Wykłady w Poznaniu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie projektów dotyczących ochrony przyrody (uszczegółowiony tytuł w raporcie końcowym: Ocena modelu finansowania ochrony przyrody w ramach POIiŚ oraz identyfikacja najlepszych praktyk w tym zakresie)
 • Analiza przyczyn nieubiegania się JST o dofinansowanie typowych inwestycji komunalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • „Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: biłgorajski oraz przeworski

  Upoważnieni beneficjenci to: „RENBUD”, Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A., NQ-SYSTEM – Awaryjne otwieranie dzrzwi samochodowych i zamków, Spółdzienia Inwalidów ZAWRAT, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMPROMEX Spółka z o.o. , Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , Addit , DRUKARNIA DAKO KOZIOŁ I WSPÓLNICY Spółka Jawna, Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych ELMEGA spółka z o.o. , Nitrotest sp.z o.o., Pulsar System Jacek Skorupa, ZEROLIMITU.PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bacart Sp. z o.o., Macsoft – oprogramowanie, wdrożenia Maciej Kozak, ”Dworskie Smaki”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.