Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr THG/32 7 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Luksemburskiego Funduszu Społecznego

Agenda debata w czasie seminarium obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Analiza jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Treningi w Sudetach
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja monet
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Wydawanie książek
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wąbrzeski oraz wejherowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Bank Handlowy S.A., Fabryka Automatyki i Hydrauliki GEORYT S.A. , Fabryka Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A., P.H.U. Dental-Med Specjalistyczny Sklep Zaopatrzenia Medycznego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” , Zakład Elektroniczny P.A. Jarosz S.C. , Artystyczne studio projektowania graficznego VIS-ART sc, Ekoaqua , JĘZYKI ONLINE , M K & R CONSULTING , Similaria Sp. z o.o., Zufu Sp. z o.o., EMI Cosmetics Sp. z o.o., Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski , Europejski Bank Inwestycyjny

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.