Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem działania funduszowego nr AOH/18 9 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Programu Społecznego

Harmonogram debata w czasie spotkania obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Weryfikacja stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Szkolenia Sprzedażowe
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Szkoły podstawowe
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tatrzański oraz m. Gdynia

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KPBP-BICK” S.A., Przędzalnia Czesankowa „WELDORO” Sp. z o.o. , auto-gaz piotr jakubik, myjnie ręczna reda, Zakład Telewizji Kablowej „Tele-Kab” S.C. Ryszard Gryga, Henryk Smyrek , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OLGA” Witold Górski, CAR Technology Production , ELEADER , Iterium , MIASTECZKO MULTIMEDIALNE SP. Z O.O., PROMENTAL , WETTIN CONSULTING POLSKA , iProjekty.pl Kamil Jachimowski, ODMET , SAWIMED Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.