Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z audytem przedsięwzięcia nr DLB/47 4 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Luksemburskiego Trustu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas seminarium przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Analiza sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel NaSzkolenia Menedżerskie
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób niepracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: mogileński oraz kędzierzyńsko-kozielski

  Upoważnieni beneficjenci to: F.H.U. „STOLARMET” Ryszard Rzadca, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. , KAMPOLEONE SA (d. Buma Properties S.A.), kris-bruk, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa WINOGRADY , FUNDACJA „KULTURA ŁĄCZY” , BETA PACK Sp. z o.o., Demetes JAROSŁAW JUROWICZ, IG Sp. z o.o. , Krzysztof Sawicki CHRIS, SOLGAZ , Zufu Sp. z o.o., K2 Internet , UST-M , Radosław Bielecki prowadzący działalność gospodarczą Radosław Bielecki – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DACAR”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.