Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr EGM/58 6 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Panatlantyckiego Programu Oświatowego

Porządek debata w czasie konferencji obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Analiza efektywności implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Menedżerskie
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • Produkcja włókien szklanych
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: piotrkowski oraz przeworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przem-Bud” S.A., Huta Oława S.A., Auto-Lux Mariusz Stopa, F.H.U „BULLER” Andrzej Buller, Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „RET-SAT1” , NET-SERWIS Sp. z o.o. , Capitales sp. z o.o., DELPHI POLAND , Give5 , P.P.H.U SUN-DAY ADAM SZAFAROWICZ, Precyzja-Technik , Władysław Włodarczyk Zakład Elektromechaniki Chłodniczej , CD S.A., Vogel Vogel Arkadiusz Fogel, Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego Wojciech Podstawka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.