Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z raportowaniem programu nr KTH/13 3 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas konferencji obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Szczyrku
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Program zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja narzędzi
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: łowicki oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Aparatury i Urządzeń „Famet” S.A., Bolesławicka Fabryka Materiałów Medycznych „Polfa” S.A., Małopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza MAGRO SA, PIEKARNIA -CUKIERNIA Fryderyk Skarżyński, TELEGPOL Sp. z o.o. , „METAL-TECH” , 4event.tv Marcin Oziębły, Fin24.pl Sp. z o.o. , IPB POLSKA SP. Z O.O., Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią Spółka komandytowa, SOLARIS LASER , Xi Investment , Alad Sp. z o.o., Dentalux Sp. z o.o., Radosław Bielecki prowadzący działalność gospodarczą Radosław Bielecki – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DACAR”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.