Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr FXK/28 8 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Europejskiego Funduszu Spójności

Agenda debata w czasie panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Pomiar skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Warsztaty w Lodzi
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • CRZL”


 • Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żarski oraz gliwicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” S.A.., Fabryka Papieru S.A., Auto Serwis Piotr Masicz, Centrum Wypoczynku i Rekreacji „RYSY” sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „SŁOWIANIN” , „ALU SYSTEM PLUS” J.J.M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA, AWACOM , COMARCH , GLOBEMA , ODKRYWCY Sp. z o.o., SOFTES DATA S.A., Władysław Włodarczyk Zakład Elektromechaniki Chłodniczej , Lingaro , NORSYS sp. z o.o., Gabinet Weterynaryjny SUPERVET

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.