Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr UAS/77 8 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Programu Społecznego

Harmonogram debata podczas spotkania obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena realizacji PO IG w kontekście krajowych dokumentów strategicznych
 • Audyt efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Jurze
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie wielkopolskim
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Produkcja aluminium
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: radzyński oraz kartuski

  Upoważnieni beneficjenci to: „WÓLCZANKA” S.A., ORBIS S.A., Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów „BEFARED” S.A., „, GOSAT-MEDIA Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieliczkach , ALUPROF S.A., Edunet , Gaweł Zakład Produkcji Śrub , księguj.net.pl sp. z o. o. , PLASTSYSTEM RZESZÓW , VBW ENGINEERING , Fabryka Armatur JAFAR S.A., PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „ARCHICOMP” MIKLAS Ryszard, Firma Marketingowo – Usługowa „MARTIN” Mariusz Krysik

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.