Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr BWM/73 6 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Szwajcarskiego Trustu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie spotkania obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Audyt stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Rzeszowie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: miechowski oraz m. Gdynia

  Upoważnieni beneficjenci to: „CETECH” Sp. z o.o., Huta Zabrze S.A., „AGROS HOLDING” S.A. w Warszawie, SOLO S.C. Lidia Nawrocka, Tadeusz Nawrocki, Zakład Instalacji Anten TV-SAT Dariusz Schmidtke, „BONUS EUROTECH” , BLUE VET , EcoWipes , INTERNET PLUS , NOVA FINANCE M.SCHULZ P. NYCZ SPÓŁKA JAWNA, PPHU Topiko Tomasz Łohutko, „GAMP” , BMT International Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Sogar” Z.W. Wiśniccy , Mochtoys Artur Moch, Katarzyna Moch

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.