Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr WTU/23 9 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Bałtyckiego Funduszu Oświatowego

Agenda debata podczas warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Spotkania team building w Rucianem
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tatrzański oraz m. Łomża

  Upoważnieni beneficjenci to: ABB Elta Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „PUDLISZKI” S.A. , KEMOT-GAZ Tomasz Kutek, Autokosmetyka Marko, Zakład Usług Elektronicznych „LEMAWIK” Marek Bruzdewicz, Wiktor Mandziuk, Leszek Raczkowski , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” , AL-BIS A. MAZUR, DOSŁUCHANIA.PL Sp. z o.o. , Intelenet European Sp. z o.o., Monday Medical SKA, SOBRE Sp. z o.o. , Work Partners Sp. z o.o., Electrum sp. z o.o., ONE-2-ONE , Sergiusz Nowak, Paweł Polakowski prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą „Studio Reklamy Avatar s.c.”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.