Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr FCA/22 1 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Porządek dyskusja w czasie konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Warszawie
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja win gronowych
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Lublin oraz m. Żory

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kuchni „WRONKI” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo HANKA S.A., Ars-Alarm, SITA POLSKA Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo Inwestycyjne „Broker” , PLAY 5 S.A. , Ad-Procurement Sp. z o.o. , Elhurt sp. z o.o., GRAFMAJ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Czesław Majorek, Mepi.pl , SEETECH s.c. Tomasz Wiśniewski, Piotr Wiśniewski, Zakłady Automatyki KOMBUD S.A, INFOSYSTEMS SA, Ewa Brzezińska, Andrzej Karczewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Piekarnia Wacyn”, Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.