Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z audytem projektu nr HZX/97 4 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Warsztaty w Rucianem
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program będzie omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brzeziński oraz braniewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Aparatury Elektrycznej „Elester” S.A., Grupa Inwestycyjna OPOLE S.A. (Centrala Nasienna Handel-Usługi S.A.), Śląska Spółka Cukrowa S.A., , P.P.H.U. KAM Krzysztof Kowalewski, Telewizja Kablowa Studio , Barit Baranowie Spółka Jawna, ENERGIA VAWT Maciej Paweł Żurek, IZODOM 2000 POLSKA , MOTO-PROFIL , Solimpex – Serwis Sp. z o.o., „GAMP” , Antonio Angotti, SUPERBET J. Zawadzki i Wspólnicy Sp.J., „ConcordiaSalus Sp. z o.o.”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.