Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr KIJZ/13 5 8 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Europejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Program debata podczas spotkania przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Pomiar jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Szkolenia w Szczyrku
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja tapet
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rypiński oraz złotowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Przyrządów i Uchwytów „BISON-BIAL” S.A., Kompania Piwowarska S.A., Quasar Electronics, , Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa , Zakład Usług Elektronicznych „ELSERW” Pan Zdzisław Markuntowicz, Aprowizacja Sp. z o.o., Firma Bracia Urbanek, J.,A.,W. Urbanek Spółka Jawna, Internetowa Platforma Komunikacji Handlowej , Nasza Klasa , Robobat Polska Sp z o.o., V-Systems , Ethifarm sp. z o.o., Suntech S.A., Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.