Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr OFX/71 8 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Programu Spójności

Harmonogram dyskusja w czasie panelu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Pomiar jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Szkolenia Handlowe
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób niepracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Program zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Obrona narodowa
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: opolski oraz turecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „FENIKS”, Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A., Myjnia Łosiów Grzegorz Łojek, P.P.U.H. M-SAT Janusz Miazek, „PBA INVESTMENT” , Anew Institute Sp. z o.o., Firma „TONETIC” Krzysztof Adamczyk, Galicja Tomaszek , LS Tech Homes , RS PLAST , TRAIL.PL , Dr Kendy S.A., Texmar Marek Hałoń, JAX-W.J.E Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.