Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z realizacją programu nr IJGH/32 8 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Panatlantyckiego Priorytetu Oświatowego

Harmonogram debata w czasie konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Weryfikacja stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel NaTreningi Menedżerskie
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sierpecki oraz kolbuszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Kuchni „WRONKI” Sp. z o.o., Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „POLMO” Sp. z o.o. , Hanza DAGOMA Sp. z o.o., Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów, Zakład Usług Elektronicznych „LEMAWIK” Marek Bruzdewicz, Wiktor Mandziuk, Leszek Raczkowski , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROSAT” , Addit , Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Instytut Techniki Budowlanej, MM Electronics sp. z o.o., PPHiU Meteor sp. zo.o., Twelve Electric Sp. z o.o., ATON-HT , symulator-biznesu.pl Bartosz Słodkowski, Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.