Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem działania funduszowego nr WSP/25 1 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Harmonogram debata podczas konferencji obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel na Symulacje Finansowe
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie omówiony pod kątem analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • Wydawanie gazet
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Lublin oraz olecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Famous Silver Factory, „SELFA” Sp. z o.o., Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „BELOS” S.A., Chełmińska Telewizja Kablowa „WIZUALSAT” S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa Os. Włókniarzy, „CHM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BTSM Janusz Batko, Firma Cezary Hodór Bogusław, JAROSŁAW ŻURAKOWSKI, P.P.H.U. ,,Patric PATRYCJA WRÓBLEWSKA, Progmedia Piotr Michał Partyka, WOOD-MIZER INDUSTRIES , BUDVAR CENTRUM , NORSYS sp. z o.o., DUROBED CIECHANÓW Robert Płócienniczak

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.