Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr DYO/75 1 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Funduszu Oświatowego

Porządek dyskusja w czasie konferencji obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Analiza skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Rucianem
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Leasing finansowy
 • Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Lublin oraz grodziski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Odzieżowego „VISTULA” S.A., Cegielnie Bydgoskie S.A. , Fabryka Elementów Hydrauliki „”PONAR-WADOWICE” S.A., GABINET CHORÓB KRĘGOSŁUPA, Zakład Usług Telewizji Kablowej Lesław Dorobek, „IZOTECH” Usługi Budowlane Szulwic Diter, ATS Tour Sp. z o.o , Credit Expert , hotspot.krakow.pl , Logintrade Sp. z o.o., P.U.H. „Rozwój” Sebastian Serek, Xirtech , Dariusz Libera DreamPen Producent art. Piśmienniczych, Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Segromet” , Euroglas PL Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.