Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr UIJF/15 2 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Luksemburskiego Priorytetu Spójności

Plan debata podczas warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Audyt stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Warsztaty w Sudetach
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji.
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt zostany omówiony pod kątem efektywności w następujących dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • Produkcja monet
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubelski oraz m. Bielsko-Biała

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Sprzętu Instalacyjnego „POLAM-Szczecinek” S.A., Cegielnie Bydgoskie S.A., Huta Szkła „UJŚCIE” S.A., Krzysztof Gwiaździński PPUH „StaRR”, Telewizja Kablowa „BART-SAT” – Stowarzyszenie w Bartoszycach , „os3” , CallPay Sp. z o.o., EC Electronics Sp. z o.o., Instytut Badań i Rozwoju Gospodarki Sp. z o.o. , MM Electronics sp. z o.o., SKŁADY VOX SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawskie Zakłady Zielarskie „HERBAPOL”, Arco Łódzkie Przedsiębiorstwo Handlowe Adam Pietraszek i Roman Pietraszek Spółka Jawna, Suntech S.A., Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.