Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr NRX/53 2 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Trustu Wyrównawczego

Plan debata w czasie seminarium obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Pomiar skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Wyjazdy Team Building
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skuteczności w następujących dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Leasing finansowy
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tatrzański oraz wodzisławski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Baofu Pearl Jewellery Co. Ltd., Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. , Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Wielkopolska” Sp. z o.o., Bastek Firma Handlowa, PILSAT S.A. , Telewizja Kablowa TURMAK Sp. z o.o. , Brugmann Polska Sp. z o.o., Firma Bracia Urbanek, J.,A.,W. Urbanek Spółka Jawna, INFINITY SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ KRZYWIAK, DAWID NAMYŚLAK, Lako , PASSAT-STAL SA, UNICARD , Drukarnia Narodowa , PCC Rokita SA, CD Projekt RED SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.