Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr RKT/95 5 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Europejskiego Funduszu Pomocowego

Program dyskusja podczas panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Audyt skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel na Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena systemu monitorowania i systemu wskaźników (na potrzeby IP)
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza potrzeb potencjalnych beneficjentów XI Priorytetu POIiŚ w zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach Priorytetu z uwzględnieniem stanu infrastruktury społecznej w sektorze kultury
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Program będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krakowski oraz m. Radom

  Upoważnieni beneficjenci to: Uslugi transportowo – przewozowe Grzegorz Jabloński, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Pruszkowie S.A., AUTO GAZ CENTRUM Krzysztof Bartosiewicz, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SITA Piaseczno Sp. z o.o., FWZ electroman Spółka Cywilna , „AGROMET” ZEHS LUBAŃ Spółka z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., E-SPACE Krzysztof Ciąpała, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, LSA , SMT Software Sp. z o.o., Zinit Daniel Łoposzko, Centrum Klima , Wydawnictwo Sióstr Loretanek, MEBLE 21 sp.j. Ciastoń Wojciech i Grzegorz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.